Om

Termik-Alstahaug er en frivillig og livssynsnøytral organisasjon som tilbyr omsorg, praktisk hjelp, avlastning og støtte til alvorlig syke mennesker og/eller deres pårørende, i Alstahaug kommune. Vi bruker «alvorlig syk» som et vidt begrep som favner mange, en trenger ikke være kritisk syk for å få hjelp. All hjelp innen kommunen er gratis. Termik-Alstahaugs tilbud kommer i tillegg til det offentlige omsorgstilbud.

TERMIK har hospice-filosofien som grunnlagstenkning

Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen. Begrepet «hospice» har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov.

Det handler om å frigjøre energi til å leve, framfor å slite med unødige plager.

Termik-Alstahaug ønsker å tilby hjelp og støtte til alvorlig syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus.

 Våre frivillige har alle gjennomført et omfattende kurs og de er underlagt taushetsplikt.

De frivillige tar både korte og langvarige oppdrag. Vi ønsker en lav terskel for å ta kontakt med Termik-Alstahaug. 

 

Våre verdimomenter: 

  • Verdigrunnlag: Den syke og pårørende blir sett på som selvstendige individer med sin egen sosiale, kulturelle og religiøse bakgrunn.
  • Behov og ønsker: Den sykes og pårørendes behov og ønsker er vesentlig for tildelingen av hjelp.
  • Informasjon: Den syke og pårørende er informert om Termik-Alstahaugs formål, organisering og arbeidsmetoder.
  • Kompetanse: Oppgaver, ansvarsområde og nødvendig kompetanse er kjent og nedfelt i en samarbeidsavtale med det offentlige helsevesen.
  • Respekt: Respekt for privatlivet til den syke og pårørende er et grunnleggende prinsipp i det frivillige arbeidet.
  • Dialog: Gjennom regelmessig kontakt med koordinator kan den syke og pårørende gi tilbakemelding og eventuelt be om mer hjelp eller annen form for støtte.
  • Klager: Pasient og pårørende kan sende klage på det frivillige tilbudet til Termik-Alstahaugs ledelse. Alle klager blir behandlet.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for våre verdivurderinger

bakgrunn verdimomenter

Det er stengt for kommentarer.